Logga in

Forum iFörvaltning

Forum iFörvaltning är ett nätverk för dig som är verksam inom området för informationsförvaltning; exempelvis arkiv, informationsförsörjning, dokumenthantering och informationssäkerhet.

Vi ska underlätta för alla inom området att hitta och använda relevanta standarder, göra det enkelt att bidra med synpunkter på standarder som utarbetas, öka kompetensen inom området och medverka till att nya verksamhetsbehov fångas upp.

Delta

Du som deltar i Forum iFörvaltning får erbjudanden om seminarier, bjuds in till nätverksträffar, får tillgång till en bank med kontakter, delges nya artiklar, får information om nya standarder som kan vara till nytta för dig och din verksamhet och får en möjlighet att kompetensutveckla dig med fokus på best practice.

Forum för vem?

Forum iFörvaltning finns för dig som idag arbetar med hur information skapas, hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras. Det vänder sig till: 

  • Informationsförvaltare och arkivarier i privata och offentliga organisationer
  • Leverantörer av applikationer och system. Här kan Forum iFörvaltning erbjuda en kontaktyta till kunderna. Gemensamma krav på standardiserade informationsgränssnitt diskuteras och kan vid behov föras vidare till formell standardisering 
  • Universitet och högskolor där Forum iFörvaltning kan bidra till att studerande och forskare lättare får kontakt med relevanta standarder och med standardiseringen som verksamhetsstödjande metod 
  • Utvecklare av standarder (SIS tekniska kommittéer). Forum iFörvaltning underlättar kontakten med kunniga kravställare, användare och potentiella finansiärer, vilket sammantaget bidrar till att säkra standardernas marknadsrelevans och resurserna för utarbetandet.