Logga in

Nyhet · 2017-09-27

SIS remissyttrande på Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre SOU 2017:21

SIS, Swedish Standards Institute har lämnat ett remissyttrande på regeringens utredning avseende kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, SOU 2017:21. I vårt yttrande har vi anlagt ett standardiseringsperspektiv och i synnerhet SIS arbete med kvalitetssäkring av äldreomsorg och hemtjänst såväl nationellt som internationellt.

Vi konstaterar att flertalet av de nyckelområden som omnämns i utredningen direkt eller indirekt ingår i de ska-krav, beskrivningar eller rekommendationer som återfinns i den svenska standarden för kvalitetssäkring av äldreomsorg och hemtjänst. (Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, SS 872500:2015)

– Det är glädjande, främst för att standarden och den SIS-kommitté som tagit fram standarden på ett bra sätt har speglat de sakområden och perspektiv som också utredningen bedömt som särskilt kvalitetspåverkande. Inte minst det faktum att standarden har sin utgångspunkt i brukaren och ett personcentrerat förhållningssätt, säger Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg, SIS.

– Eftersom det finns en standard för äldreomsorg och hemtjänst ser vi steget som förhållandevis kort för att i konkret mening arbeta med kvalitetssäkring inom äldreomsorgen med stöd av den infrastruktur som redan existerar. En möjlighet skulle kunna vara att genomföra en pilot som omfattar ett antal äldreboenden för att därefter utvärdera effekt och nytta. En sådan pilot vill vi gärna medverka i, säger Dan Nilsson.

– SIS önskar en särskild dialog med Socialdepartementet om hur vi kan använda den framtagna standarden, och förhoppningsvis längre fram den europeiska som är på gång, i arbetet med att utveckla kvaliteten på äldreomsorgen ytterligare, säger Dan Nilsson.

Här är några punkter i SIS remissytttrande:

• SIS varken avstyrker eller tillstyrker utredningens förslag. Däremot konstaterar vi att utredningens förslag kring hur kvalitetens ska stärkas i äldreomsorgen återfinnes i konkreta krav i den svenska standarden för äldreomsorg och hemtjänst.

• SIS delar inte till fullo utredningens bedömning av den svenska standarden för äldreomsorg och hemtjänst.

• SIS har nyligen publicerat en vägledning om hur standarden för äldreomsorg bör användas vilket ska underlätta tillämpning av hela eller delar av standarden för äldreomsorg och hemtjänst.

• Sju av tio som laddat ner den svenska standarden för äldreomsorg och hemtjänst har haft eller tror sig få nytta av standarden för äldreomsorg och hemtjänst.

• SIS projektleder ett arbete med att utveckla en europeisk standard för äldreomsorg.

• Standarder viktiga hjälpmedel i frågan om välfärdsteknik och e-hälsa

• SIS erbjuder Socialdepartementet en genomgång kring hur standarden kan användas för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen i Sverige.

Här kan du läsa SIS remissyttrande i sin helhet