Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 115

Språk och terminologi

Terminologiarbetet främjar entydig, effektiv och rationell fackspråkskommunikation. Det höjer effektiviteten i standardiseringsarbetet, ökar företags och organisationers konkurrenskraft genom att bidra till en effektiv och konsekvent informationsbehandling och bidrar till att höja kvaliteten på terminologier som skapas och utvecklas inom olika fackområden. Standardisering av språkliga resurser syftar till att tydliggöra struktur och systematik i språket.

Den internationella terminologi­standardiseringen påbörjades re­dan 1937. 1952 bildades en sär­skild teknisk kommitté inom ISO – ISO/TC 37. ISO/TC 37 som nu heter ”Language and terminology” verkar för standardisering av principer och metoder för insam­ling, kodning, koordinering och bearbetning av terminologi och andra språk- och innehållsresur­ser. SIS/TK 115 är den svenska spegelkommittén till ISO/TC 37.

I ett effektivt fungerande informations- och kunskapssamhälle uppstår färre missförstånd i kommunikationen mellan människor, mellan datorer och mellan människa och dator, vilket sparar såväl tid som pengar.

Med gemensamma principer och metoder enligt ISO/TC 37:s standarder blir standardiseringsarbetet mer effektivt och kvaliteten på terminologin i standarderna högre.

Kommitténs vision är att informations- och kunskapssamhället ska fungera effektivt. De standarder som utarbetas inom ISO/TC 37 ska vara kända och tillämpas av alla som arbetar med standardisering och förmedling av information och kunskap. Alla standarder som utvecklas eller tillämpas i Sverige ska använda en samordnad och standardiserad terminologi. De standarder och tekniska rapporter som tas fram ska användas av nationella standardiseringsorganisationer och terminologiorgan världen över.

Påverka nationellt och internationellt

Det nationella arbetet i Sverige inom ISO/TC 37:s ansvarsområde kommer att bedrivas i den nationella tekniska kommittén Språk och terminologi, SIS/TK 115 som bildades 2002 och ansvarar för:

 • tillvaratagande av svenska intressen inom området
 • utarbetande av svenska yttranden över internationella standardförslag
 • spridning av information om ISO/TC 37-standarder samt om internationellt standardiseringsarbete inom språk och terminologi

Några standarder som har utarbetats av ISO/TC 37:s arbetsgrupper under den senaste tiden är:

 • ISO 704 Terminology work – Principles and methods
 • ISO 1087-1 Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application
 • ISO 15188 Project management guidelines for terminology standardization
 • ISO 12616 Translation-oriented terminography
 • ISO 639-1 Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code 
 • ISO 24156-1 Graphic notations for concept modelling in terminology work and its relationship with UML -- Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology workInternationellt
 • ISO 17100 Translation services -- Requirements for translation services
 • ISO 13611 Interpreting -- Guidelines for community interpreting

Den internationella terminologistandardiseringen påbörjades redan 1937. Sedan 2001 täcker också kommitténs arbetsområde språkliga resurser – en mycket expansiv bransch som omfattar datorlingvistik, språkteknologi, m.m.

ISO/TC 37 verkar för standardisering av principer och metoder för insamling, kodning, koordinering och bearbetning av terminologi och andra språkliga resurser. ISO/TC 37 består av fyra underkommittéer och Språk och terminologi deltar aktivt i:

 • Principles and methods, SC1
 • Terminographical and lexicographical working methods, SC 2
 • Systems to manage terminology, knowledge and content, SC 3
 • Language resource management, SC 4
 • Translation, interpreting and related technology, SC 5

De standarder och tekniska rapporter som tas fram används av nationella standardiseringsorganisationer och terminologiorgan världen över.

Projektfinansiärer

Verksamheten inom Språk och terminologi, styrs och drivs av våra deltagare. Alla på marknaden (företag, myndigheter, statliga verk, ideella organisationer etc.) är välkomna att delta. I vårt arbete skapas mötesplatser där nya affärskontakter knyts och du kan vara med och utveckla framtidens standarder i kommittén för Språk och terminologi. Nedanstående organisationer är projektfinansiärer för arbetet inom kommittén:

 • AB Terminologicentrum TNC
 • Evama Medici HB
 • Göteborgs Universitet

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 25 standarder
24617-11, Language resource management - Semantic annotation framework (SemAF) - Part 11: Part 11: Measurable Quantitative information (MQI)
ISO 24627-3, Language resource management - Comprehensive Annotation Framework (ComAF) - Part 3: Diagrammatic semantic authoring (DSA)
ISO 24613-4, Language resource management - Lexical markup framework (LMF) - Part 4: TEI serialisation
ISO 24613-3, Language resource management - Lexical markup framework (LMF) - Part 3: Etymological Extension
ISO 24613-2, Language resource management - Lexical markup framework (LMF) - Part 2: Machine Readable Dictionary (MRD) model
ISO 23155, Interpreting services - Conference interpreting - Requirements and recommendations
ISO 12620, Terminologi och andra språkliga resurser och innehållsresurser - Specifikation av datakategorier och förvaltning av datakategoriregister för språkliga resurser
ISO 26162-3, Systems to manage terminology, knowledge and content - Terminology databases - Part 3: Content
ISO 26162-2, Systems to manage terminology, knowledge and content - Terminology databases - Part 2: Software
ISO 26162-1, Systems to manage terminology, knowledge and content - Terminology databases - Part 1: Design
ISO 29383, Riktlinjer för terminologiarbete - Utveckling och genomförande
ISO 22259, Conference systems - Equipment - Requirements
ISO 21999, Translation quality assurance and assessment - Models and metrics
ISO 21998, Medical/healthcare interpreting
ISO 12616-1, Terminologiarbete - Översättningsorienterad terminografi
ISO 21636, Identification and description of language varieties
ISO 17100, Översättningstjänster - Krav på översättningstjänster
ISO 24617-9, Language resource management - Semantic annotation framewrok - Part 9: Reference (ISORef)
ISO 24622-2, Language resource management -- Component metadata infrasctructure (CMDI) -- Part 2: The component metadata specific language
ISO 20771, Legal and specialist translation services - Requirements
ISO 30042, System för terminologi-, kunskaps- och innehållshantering - TermBase eXchange (TBX)
ISO 24613-1, Hantering av språkliga resurser - Strukturerat lexikonformat (LMF) - Part 1: Core model
ISO 1087, Terminology work - Vocabulary
ISO 20539, Translation, interpreting and related technology - Vocabulary
ISO 20228.2, Interpreting services - Legal interpreting - Requirements
Visa fler Visa färre
Utgivet 23 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 18 arbetsgrupper
ISO/TC 37/SC 1/WG 3, Principles, methods and vocabulary
ISO/TC 37/SC 1/WG 4, Socioterminology
ISO/TC 37/SC 1/WG 5, Concept modelling in terminology work
ISO/TC 37/SC 2/JWG 7, Joint ISO/TC 37/SC 2 - ISO/TC 46/SC 4 WG; Revision of ISO 639
ISO/TC 37/SC 2/WG 1, Language varieties
ISO/TC 37/SC 2/WG 2, Terminography
ISO/TC 37/SC 3/WG 1, Data categories
ISO/TC 37/SC 3/WG 3, Data interchange
ISO/TC 37/SC 3/WG 4, Database management
ISO/TC 37/SC 4/WG 1, Basic descriptors and mechanisms for language resources
ISO/TC 37/SC 4/WG 2, Semantic annotation
ISO/TC 37/SC 4/WG 4, Lexical resources
ISO/TC 37/SC 4/WG 5, Workflow of language resource management
ISO/TC 37/SC 4/WG 6, Linguistic annotation
ISO/TC 37/SC 5/WG 1, Translation
ISO/TC 37/SC 5/WG 2, Interpreting
ISO/TC 37/SC 5/WG 3, Facilities and equipment for interpreting services
ISO/TC 37/WG 9, Data category registry
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
AB Terminologicentrum TNC, Stockholm
Evama Medici HB, Göteborg
Göteborgs universitet Gemensamma förvaltningen, Göteborg
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 37, Language and terminology
ISO/TC 37/SC 1, Principles and methods
ISO/TC 37/SC 2, Terminography and lexicography
ISO/TC 37/SC 3, Computer applications for terminology
ISO/TC 37/SC 4, Language resource management
ISO/TC 37/SC 5, Translation, interpreting and related technology
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation Informationsteknik, kontorsutrustning