Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för ca. 40% av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med klassnings-, beräknings- och provningsmetoder för hela byggnader, byggprodukter och installationer samt produktstandarder för isolermaterial och installationsprodukter. Kommittén arbetar såväl med nationella standarder som internationella standarder inom CEN och ISO.

Den primära målsättningen med kommittén ”Innemiljö och energianvändning i byggnader”, SIS/TK 189, är att ta fram hjälpmedel  för att bedöma en byggnads och dess ingående komponenters energianvändning samt bidra till energieffektivisering och att säkerställa god innemiljö för brukarna. Hur bygg- och installationsteknik samspelar i byggnaden är grundläggande för att byggnaden ska fungera väl som helhet, detta samordnas i standarderna i ett övergripande perspektiv. Produktion och tillförsel av energi, som ligger utanför byggnaden eller anläggningen, ingår dock inte i kommitténs arbete.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 85 standarder
ISO 21105, Performance of buildings — Building enclosure thermal performance verification and commissioning — Programme
ISO 21239, Thermal insulation products - Reflective insulation products
ISO 18393-1, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 1: Blown loose-fill insulation for ventilated attics
ISO 17749, Thermal insulation products - Sheep wool mat and board - Specification
EN 13495, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfastheten hos system av puts på utvändig värmeisolering för ytterväggar
ISO 12570:2000/FDAmd 2, Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av fuktinnehåll genom torkning vid förhöjd temperatur - Tillägg 2
EN ISO 12570:2000/A2, Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av fuktinnehåll genom torkning vid förhöjd temperatur - Tillägg 2
ISO/TS 52127-2, Energy performance of buildings - Building automation, controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52127-1
ISO/TR 52120-2, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52120-1
ISO 16535, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig nedsänkning i vatten
ISO 16536, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig diffusion
ISO 29767, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid partiell nedsänkning
ISO 52120-1, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10
ISO 52127-1, Energy performance of buildings - Building automation, controls and building management - Part 1: Building management system (Modules M10-12)
EN 13497, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av slaghållfasthet hos system av puts på utvändig värmeisolering för ytterväggar
EN 13494, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfastheten mellan lim och värmeisolering eller mellan grundningsputs och värmeisolering
ISO 19467-2, Thermal Performance of windows and doors - Determination of solar heat gain coefficient using solar simulator - Part 2: Centre of gazing, normal and off-normal incidence
ISO 22708, High Performance Building Commissioning
ISO 22511, Design process of natural ventilation for reducing cooling demand in energy-efficient non-residential buildings
EN 16012, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Reflekterande isoleringsprodukter - Bestämning av termiska egenskaper
ISO 22510, Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Home and Building Electronic Systems - KNXnet/IP
EN 17101, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - PU limskum för utvändiga värmeisoleringssytem (ETICS)
ISO 22482, Thermal insulation products - Aerogel blanket for buildings - Determination of physical properties
ISO 52031, Byggnaders energiprestanda - System för avgivning av värme och kyla till rum
EN ISO 29767, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid partiell nedsänkning
EN ISO 16536, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig diffusion
EN ISO 16535, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig nedsänkning i vatten
EN 17140, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabriksbyggda vakuumisoleringspaneler (VIP)
EN ISO 7345, Värmeisolering - Fysikaliska storheter och definitioner (ISO/DIS 7345:2017)
EN ISO 6781-1, Performance of buildings - Detection of heat air and moisture irregulartites in buildings by infrared methods - Part 1 General Procedures
EN 13172, Värmeisoleringsprodukter - Utvärdering av överensstämmelse
EN /NP/Heating and cooling emission products, Heating and cooling emission products - Input data for determining the temperature variation in relation to EN 15316-2
EN 215, Termostatstyrda radiatorventiler - Krav och provningsmetoder
EN ISO 16484-7, Styr-, regler- och övervakningsystem i byggnader - Del 7: (BACS) bidrag av byggnaders energiprestanda
EN ISO 16484-4, Styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader - Del 4: Kontrollapplikationer
ISO 22185, Design of building components and built environment for avoiding moisture damages
ISO 22162, Thermal insulation - Determination of thermal conductivity by Guarded Hot Plate Method at elevated temperature from 100 °C to 800 °C
ISO 22097, Thermal Insulation - Reflective insulation products - Determination of the thermal performance
EN 14064-1, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In-situ-formad lösfyllnadsisolering av mineralull (MW) - Del 1: Egenskapsredovisning för lösull före installation
ISO 21936, Shutters and external venetian blinds - Resistance to operation in frosty conditions - Test method
ISO 21935, Thermal Performance of window and door systems-Determination of solar heat gain coefficient of the centre of glazing using solar simulator
ISO 21901, Test method for thermal diffusivity of thermal insulation -Periodic heat method
EN 14063-1, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In situ-formad lös lättklinker - Del 1: Egenskapsredovisning för lösfyllnadsprodukter före installation
EN 13467, Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av dimensioner, rätvinklighet och rakhet hos förformad rörisolering
ISO 17738-2, Thermal insulation products - Exterior insulation and finish systems - Part 2: Installation
ISO 17738-3, Thermal insulation products - Exterior insulation and finish systems - Part 3: Part 3: Design
EN ISO 16484-2, Styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) - Del 2: Hårdvara
ISO 18566-6, Building environment design - Design, test method and control of radiant heating and cooling panel systems- Part 6: Input parameter for the energy calculation
ISO 11855-7, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 7: Inparameter för energiberäkningen
EN 17139, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter baserade på vegetabiliska fibrer (VFBP)
ISO 18523-2, Energy performance of buildings - Schedule and condition of building, zone and space usage for energy calculation - Part 2: Residential buildings
ISO 7345, Värmeisolering - Fysikaliska storheter och definitioner - kompletterande elementet
ISO 11855-6, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 6: Kontroll
ISO 19455, Commissioning Planning for Variable Water Volume Control System of Secondary Pumps
EN 16977, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade kalciumsilikat (CS) produkter - Specifikation
ISO 16484-2, Styr-, regler- och övervakningsystem i byggnader (BACS) - Del 2: Hårdvara
ISO 16484-4, Styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader - Del 4: Kontrollapplikationer
EN 16863, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade reflekterande isoleringsprodukter (RI) - Specifikation
EN 16854, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fastställande av sot-brandmotstånd hos värmeisoleringsprodukter för användning i skorstenar
ISO 20734, Building Environment Design-Daylighting Design Procedure for Indoor Visual Environment
ISO/TR 17772-2, Indata för konstruktion och bestämning av energiprestanda i byggnader- Del 2: Guide för Inomhusmiljö gällande luftkvalitet, termiskt klimat, ljus och buller
ISO 9869-2, Thermal insulation - Building elements - In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance - Part 2: Infrared method for frame structure dwelling
ISO 20310, Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Aluminosilicate wool products - Specification
ISO 20276, Heating and cooling systems in buildings - General and Energy performance expression
ISO 20277, Combined calculation procedure for heating and cooling load
ISO 20293, Thermal insulation products for buildings — Factory-made products — Model format for standards
EN ISO 52019-9, Byggnaders energiprestanda - Byggnad och byggnadselement - Hygrothermal prestanda av byggkomponenter och byggnadsdelar - Del 9: Köldbryggor i byggnadskonstruktioner - Linjär värmegenomgångskoefficient - Förenklade metoder och standardvärden
EN ISO 52017-3, Byggnaders energiprestanda - Byggnad och byggnadselement - Beräkning av Dynamic Thermal Balance i en byggnad eller byggnads Zone - Del 3: Förenklade rutiner
CEN ISO/TR 52017-2, --
ISO 52019-9, Energy performance of buildings - Building and Building Elements - Hygrothermal performance of building components and building elements - Part 9: Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and default values
ISO 52017-3, Energy performance of buildings - Building and Building Elements - Calculation of the Dynamic Thermal Balance in a Building or Building Zone - Part 3: Simplified procedures
ISO/TR 52017-2, Energy performance of buildings (EPB) - Building and Building Elements - Calculation of the Dynamic Thermal Balance in a Building or Building Zone - Part 2: Explanation and justification of ISO 52017-1
EN ISO 6781-2, Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 2: Equipment Requirements
ISO 19454, Building Environment Design - Indoor environment - Daylight opening design process in order to ensure sustainability principles in visual environment
ISO 16484-7, Styr-, regler- och övervakningsystem i byggnader - Del 7: (BACS) bidrag av byggnaders energiprestanda
ISO 17798, Building information model (BIM) applications for BACS
ISO 17800, Facility Smart Grid Information Model
ISO 6781-1, Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 1: General Procedures
ISO 6781-2, Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 2: Equipment Requirements
ISO 16813, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Innemiljö - Generella principer
ISO 16815, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Utformning och utvärdering av termisk inomhusmiljö
ISO 17738-1, Thermal insulation products - Exterior insulation and finish systems - Part 1: Materials and systems
ISO 16478, Värmeisoleringsprodukter - Isolermaterial till vacuumskivor - Specifikation
ISO 16816, Building environment design - Indoor acoustic environment
EN 15203, Byggnaders energiprestanda - Bestämning av energianvändning och utvärderingsmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 226 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 189/AG 01, Material och konstruktioner
SIS/TK 189/AG 02, Provnings- och beräkningsmetoder
SIS/TK 189/AG 03, Styrning av innemiljö (Installationer)
SIS/TK 189/AG 05, SS Energiprestanda
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Bauer Watertechnology AB Syd, Landskrona
Boverket, Karlskrona
Cementa AB, Malmö
CIT Energy Management AB, Göteborg
Danfoss AB, Linköping
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
FLIR Systems AB, Täby
IVL Svenska Miljöinstitutet, MALMÖ
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
KNX Sweden, Helsingborg
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Nibe AB, Markaryd
Paroc AB, Skövde
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Göteborg
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Vintrie
Schneider Electric Buildings AB, Malmö
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Svenska kyl & värmepumpföreningen, Bromma
Sveriges Byggindustrier BI, Stockholm
Uponor AB, Virsbo
ÅF-Infrastructure AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment
ISO/TC 163/SC 1, Test and measurement methods
ISO/TC 163/SC 2, Calculation methods
ISO/TC 163/SC 3, Thermal insulation products
ISO/TC 205, Building environment design
CEN/TC 130, Space heating appliances without integral heat sources
CEN/TC 228, Heating systems and water based cooling systems in buildings
CEN/TC 247, Building automation, controls and building management
CEN/TC 371, Energy performance of Buildings project group - M/343
CEN/TC 88, Thermal insulating materials and products
CEN/TC 89, Thermal performance of buildings and building components
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Energi- och värmeöverföring Terminologi och dokumentation Geologi, meteorologi, hydrologi Färg- och ljusmätning Instrument för temperaturmätning Värmepumpar Värmeåtervinning, värmeisolering IT-tillämpningar Cellmaterial Byggnadsmaterial och byggnader Byggnadsdelar Byggstandardpaket Anläggningsarbete Byggnadsmaterial och byggnader


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2018
februari
tor
8
SIS/TK 189-möte på SIS
10:00 - 16:00
september
tor
13
SIS/TK 189 möte på SIS
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kerstin Söderberg

Kerstin Söderberg
Projektledare
08-55552044
kerstin.soderberg@sis.se

Anette Lindor Norén

Anette Lindor Norén
Projektassistent
08-55552101
anette.noren@sis.se