Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 380

Ergonomi

Ergonomi är ett brett område som garanterat berör alla på något vis. Syftet med arbetet kring ergonomi är att optimera människans hälsa och välbefinnande. Med andra ord, allt vi bottnar i ett människocentrerat synsätt. Just nu pågår bland annat det intensiva arbetet på den nya utgåvan av europastandarden för ljus och belysning för arbetsplatser inomhus, översättningen av den nya internationella standarden kring användbarhet, skrivandet på ett nytt nationellt dokument för "användbarhetsrond" samt förberedelserna för publiceringen av en global vägledningsstandard för mellanchefer kring ett människocentrerat ledarskap.

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation (MTO). På senare år har det engelska uttrycket human factors introducerats i Sverige som en synonym till ergonomi. På svenska används ibland också begreppet MTO som synonym till human factors. Syftet kring ergonomistandardiseringen är att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av hållbara produkter och system för människor i arbete, som konsumenter och som medborgare.

1973 beslutade IEA – International Ergonomics Association –att rekommendera ISO (International Organization for Standards)  att starta standardiseringsarbete inom ergonomiområdet. ISO startade ”TC (Technical Committee) 159 Ergonomics” och 1981 publicerades den första ergonomistandarden, ”ISO 6385 Ergonomiska principer vid utformning av arbetssystem ".

Den europeiska ergonomistandardiseringen initierades i mitten av 80-talet genom EU:s New Approach – som syftar till att via harmonisering av väsentliga krav för produkter och tjänster samt genom tillämpning av en allmän hänvisning till standarder undanröja tekniska hinder för handel inom EU. 1987 bildade CEN (European Committee for Standardization) ”TC (Technical Committee) 122 Ergonomics”. Det svenska arbetet startade 1981 och Sverige är i dag en mycket aktiv och tongivande part i ergonomistandardiseringen inom CEN och ISO.

Specifika syften med SIS/TK 380:s arbete är - bland annat - att öka tillgängligheten och användbarheten för alla människor oavsett funktionsförmåga och att ergonomistandarder används som ett medel för att kompensera och/eller förebygga nedsatt kognition – som kort kan beskrivas som människans förmåga att tillägna och använda kunskap om sig själv och sin omvärld.

Den svenska kommittén arbetar aktivt i och bevakar de europeiska kommittéerna CEN/TC/122 Ergonomics och CEN/TC 169 Light and Lighting samt de internationella kommittéerna ISO/TC 159 Ergonomics och ISO/TC 274 Light and Lighting. I SIS/TK 380 Ergonomi finns fyra stycken Arbetsgrupper (AG).

Belastningsergonomi (AG 1) tar fram standarder kring bland annat belastningsergonomisk design av arbetssystem och produkter, biomekanik, kroppsmått, arbetsställningar, 3D-modeller och termiskt klimat.

Ergonomi vid människa-systeminteraktion (AG 2) syftar till att förbättra användningen av system inom arbetslivet samt för konsumenter och medborgare. Det inkluderar:

  • användarcentrerade design och utvecklingsprocesser (standarder på processnivå)
  • utformning av system, produkter och tjänster för att ge ökad användbarhet, tillgänglighet och önskad användarupplevelse (standarder för utformning och interaktionsdesign - mjukvara och hårdvara) samt
  • skapandet av bredast möjliga tillgänglighet och värde för organisationen samt standarder för utvärdering av system och tjänster med avseende på användbarhet, tillgänglighet, användarupplevelse och värde för användaren och organisationen (usability, accessibility, user experience/UX och value in use).

Ljus och belysning (AG3) tar i samarbete med CEN/TC 169 och ISO/TC 274 fram standarder som baseras på forskning, innovation och praxis gällande ljus och belysning inom bland annat följande områden: inomhus- och utomhusbelysning, nödbelysning, fotometri, ljusets visuella och icke-visuella effekter. AG3 tar fram standarder som berör hälso-, hållbarhets- och miljöfaktorer såsom dagsljusinsläpp och energianvändning.

Samarbete med TK 391 Möbler (ISO 9241-500 serien) - (Joint Arbetsgrupp 01) ska vara en stark svensk röst och påverkansfaktor i framtagandet av standardiseringsdokument inom serien ISO 9241-500 som innehåller "principles for the physical design of the immediate environment".

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, myndigheter, universitet, intresseorganisationer, användare och inköpare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är varmt välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Ergonomi. Då kommittén aktivt arbetar i CEN- och ISO-kommittéer finns det stort utrymme för expertis inom en mängd olika områden relaterade till Belastningsergonomi, Människa-systeminteraktion samt Ljus och belysning. Om du är intresserad av att delta, kontakta oss så berättar vi gärna mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 70 standarder
EN ISO 27501, Den människocentrerade organisationen - Vägledning för mellanchefer
ISO 27501, Den människocentrerade organisationen - Vägledning för mellanchefer
ISO 23617, Ageing societies - guidelines for an inclusive work force
ISO/TR 23621, Enkätresultat av HMD (Head-Mounted Display) egenskaper relaterade till människa-systeminteraktion
, BIM attribut för armaturer och sensorer
ISO/TR 23476, Ergonomi - Tillämpning av ISO 11228-1, ISO 11228-2, ISO 11228-3 och ISO 11226 inom lantbrukssektorn
ISO/TR 23474, Maskinsäkerhet - Ergonomiska principer för utformning av sorteringsbås avsedda för manuell sortering av torrt hushållsavfall och liknande avfall vid sorterad upphämtning
ISO/TR 23454-1, Mänsklig prestation i fysiska miljöer - Del 1: Ett tillämpningsramverk
ISO 23451, Det termiska klimatets ergonomi - Arbetssätt i varma miljöer: Strategi för riskbedömning och riskhantering
ISO 14505-4, Det termiska klimatets ergonomi - Värdering av termiskt klimat i fordon - Del 3: Bedömning av termisk komfort med försökspersoner
ISO 23456-1, Dynamiska skyltar i fysiska miljöer - Del 1: Allmänna krav
EN ISO/IEC 25066, System- och programvarukvalitet - Krav på och utvärdering av programvarukvalitet (SQuaRE) - Generellt industriellt rapportformat (CIF) för användbarhet - Utvärderingsrapport
ISO 23444, Ergonomi - Tillgänglighet - Vägledning för tillgänglighet av pekskärmsgränssnitt för konsumentprodukter - Pekskärm baserad på ett operativsystem
ISO/TR 9241-810, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 810: Intelligenta och autonoma robotsystem
ISO 9241-110, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 110: Principer för användarsystem-interaktion
EN 1837, Maskinsäkerhet - Integrerad maskinbelysning
ISO 11399, Det termiska klimatets ergonomi - Principer och tillämpning av relevanta internationella standarder
ISO 11079, Det termiska klimatets ergonomi - Bestämning och bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp av rekommenderad beklädnadsisolation (IREQ) samt lokala avkylningseffekter
ISO 7730/Amd 1, Det termiska klimatets ergonomi - Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort
ISO 7726, Det termiska klimatets ergonomi - Instrument för mätning av fysiska storheter
ISO/TR 23076, Ergonomi - Återhämtningsmodell för cykliskt industriarbete
ISO 9241-971, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 971: Vägledning för fysisk (taktil/haptisk) tillgänglighet
ISO/TR 22411, Ergonomidata för användning i tillämpningen av ISO/IEC Guide 71:2014
EN , Anvisningar för användningen av dynamiska signalsystem
ISO/TS 21054-2, Ergonomi - Tillgänglighet - Inmatningsknappar på konsumentprodukter - Del 2: Tillgänglighet av inmatningsknappar för funktionsinställningar
EN ISO 20685-1, Ergonomi - 3-D skanningsmetoder för internationellt kompatibla antropometridatabaser - Del 1: Utvärderingsprotokoll för kroppsmått från 3-D kroppsskanningar
ISO/TR 21783, Ljus och belysning - Integrerad belysning - Icke-visuella effekter
CEN/TS 17165, Ljus och belysning - Projekteringsprocess för belysningssystem
EN 13032-4:2015/A1, Ljus och belysning - Mätning och presentation av fotometriska data för ljuskällor och ljusarmaturer - Del 4: LED ljuskällor, moduler och armaturer
ISO/TR 9241-311, Vägledning för tillämpning av ISO 9241-307 - Del 311: LCD skärmar för arbetsplatser
ISO 24500-3, Ergonomi - Tillgänglighet - Del 3: Tillgänglighet av digital information på konsumentprodukter
ISO 9241-394, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 394: Ergonomiska krav för att minska oönskade biomedicinska effekter av åksjuka orsakad av synintryck från elektroniska bilder
ISO/TS 22012, Ljus och belysning - Bestämmande av bibehållningsfaktor - Arbetsmetod
ISO 24500-1, Ergonomi - Tillgänglighet - Del 1: Indikeringslampor på konsumentprodukter
ISO 24500-2, Ergonomi - Tillgänglighet - Auditiva signaler - Del 2: Röststyrning av konsumentprodukter (Ergonomi - Tillgänglighet - Röststyrning av konsumentprodukter)
ISO/TR 9241-393, Ergonomi vid människa-systeminteraktion — Del 393: Strukturerad granskning av litteratur om åksjuka orsakad av synintryck från elektroniska bilder
ISO 9241-500, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 500: Ergonomiprinciper för design och utvärdering av användningssammanhang för interaktiva system
ISO 9241-126, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 126: Vägledning för presentation av auditiv information
ISO 24509, Ergonomi - Tillgänglighet - Beräkningsmetod för minsta läsbara textstorlek för personer i alla åldrar
EN 12464-1, Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus
ISO/TR 21756:2016, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 700: Introduktion till standardserien för kontrollrum
ISO 21274, Ljus och belysning - Idrifttagning av adaptiva belysningssystem
ISO 8996, Det termiska klimatets ergonomi - Bestämning av metabolisk energiomsättning
EN ISO 7726, Det termiska klimatets ergonomi - Instrument för mätning av fysiska storheter
EN ISO 13731, Det termiska klimatets ergonomi - Terminologi och symboler
EN ISO 7933, Det termiska klimatets ergonomi - Analytiskt bestämmande och tolkning av värmestress genom användning av modellen för förutsagd värmepåverkan
EN 12193, Ljus och belysning - Sportbelysning
EN ISO 10551, Den fysiska omgivningens ergonomi - Subjektiva bedömningsskalor vid bedömning av den fysiska omgivningen (ISO/DIS 10551:2017)
ISO/TS 21054-1, Ergonomi - Tillgänglighet - Inmatningsknappar på konsumentprodukter - Del 1: Inmatningsknappar för grundläggande användande
ISO 24508, Ergonomi - Tillgänglighet - Vägledning för utformning av taktila symboler och bokstäver
ISO 10075-2, Ergonomiska principer relaterade till mental arbetsbelastning - Del 2: Principer för utformning
EN 13032-5, Ljus och belysning - Mätning och presentation av fotometriska data för ljuskällor och ljusarmaturer - Del 5: Presentation av data för vägbelysning
ISO/TR 16594, Vägledning för arbetsrutiner vid moderata termiska miljöer
CEN ISO/TR 9241-308, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 308: SED-skärmar (surface conduction electronic emitter displays) (ISO/TR 9241-308:2008)
ISO 11228-1, Ergonomi - Manuell hantering - Del 1: Lyfta, sänka och bära
ISO PRF 20685-1, Ergonomi - 3-D skanningsmetoder för internationellt kompatibla antropometridatabaser - Del 1: Utvärderingsprotokoll för kroppsmått från 3-D kroppsskanningar
ISO/TR 20278, Oönskade reflektioner från visningsytors aktiva och inaktiva områden som är synliga vid användning: En översyn för TC159 SC4/WG2
EN 17037, Dagsljus i byggnader
ISO 13731, Det termiska klimatets ergonomi - Ordlista och symboler
ISO 10551, Den fysiska omgivningens ergonomi - Subjektiva bedömningsskalor vid bedömning av den fysiska omgivningen
ISO 7933, Det termiska klimatets ergonomi - Analytiskt bestämmande och tolkning av värmestress genom användning av modellen för förutsagd värmepåverkan
ISO CIE DIS 20086, Ljus och belysning - Energiprestanda av belysning i byggnader
EN ISO 9241-220, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 220: Processer för möjliggörande, genomförande och utvärdering av människocentrerad design i organisationer (ISO 9241-220:2018)
ISO 24507, Ergonomi - Tillgänglighet - Luckor och handtag på konsumentprodukter
EN ISO 9241-940, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 940: Utvärdering av taktila och haptiska interaktioner
ISO 9241-220, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 220: Processer för möjliggörande, genomförande och utvärdering av människocentrerad design i organisationer
ISO 25065, System- och programvaruutveckling - Kvalitetskrav för och utvärdering av system och programvaror (SQuaRE) - Branschgemensamt format för användbarhet (CIF) - Specifikation för användarkrav
ISO 16418, Det termiska klimatets ergonomi - Matematisk model för att förutsäga och utvärdera de dymaniska fysiologiska reaktionerna på termiska klimat
CEN ISO/TR 9241-1, Ergonomi vid Människa - Systeminteraktion - Del 1: Introduktion till ISO 9241 serien
ISO/TR 9241-1, Ergonomics of Human System Interaction - Part 1: Introduction to the ISO 9241 Series
Visa fler Visa färre
Utgivet 168 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 380/AG 01, Belastningsergonomi
SIS/TK 380/AG 02, Ergonomi vid människa - systeminteraktion
SIS/TK 380/AG 03, Ljus och belysning
SIS/TK 380/JAG 01, Samarbete med TK 391 Möbler (ISO 9241-500 serien)
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
BELYSAB, Stockholm
Bengt Dahlgren Göteborg AB, Mölndal
Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola inst Tillämpad mekanik, Göteborg
Clas Thorén Consulting, Ekerö
DHR, Farsta
Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige, EHSS, Trångsund
Fagerhults Belysning AB, Habo
Högskolan i Skövde, Skövde
Konsumentverket / KO, Karlstad
KTH, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Lunds Tekniska Högskola, Inst f designvetenskaper, Lund
Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för arkitektur, Lund
Lunds universitet, LTH, Lund
Myndigheten för delaktighet, Sundbyberg
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, Johanneshov
NCC Sverige AB Region Väst, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Saab AB, Järfälla
SEK Svensk Elstandard, Kista
Statens Energimyndighet, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Synskadades Riksförbund, The Swedish Association of the Visually Impaired, Enskede
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Solna
ZG Lightning Nordic AB, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 159, Ergonomics
ISO/TC 159/SC 1, Ergonomic guiding principles
ISO/TC 159/SC 3, Anthropometry and biomechanics
ISO/TC 159/SC 5, Ergonomics of the physical environment
ISO/TC 274, Light and lighting
CEN/TC 122, Ergonomics
CEN/TC 169, Light and lighting
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Ergonomi Ergonomi - Belastningsergonomi Ergonomi - Människa-systeminteraktion Ergonomi - Ljus och belysning Ergonomi - Termiskt klimat Ergonomi - Varningssignaler Maskinsäkerhet Ergonomi Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar