Logga in

Nyhet · 2018-05-04

Tetra Paks hållbara väg framåt

Tetra Pak vill ligga i framkant i hållbarhetsarbetet. Företaget var exempelvis först i världen med skruvkorkar av växtbaserad plast i förpackningar. När EU skärper kraven i det nya förpackningsdirektivet är de med och reviderar innehållet i de standarder som beskriver hur branschen ska gå till väga för att klara kraven.

Text: Siv Engelmark

För Tetra Pak är hållbarhet ett konkurrensmedel.

– Hållbarhet är långsiktig konkurrenskraft för oss och för våra kunder. Vi vill integrera hållbarhetsperspektivet i hela processen, i utveckling, produktion och försäljning. Målet är att göra förändringar i den riktningen före lagstiftning och reglering kräver det. Vi vill ligga i framkant, säger Erik Lindroth som är miljödirektör på Tetra Pak Nordics.

Arbetet handlar om att utveckla både processer och material. Tetra Pak var exempelvis först i världen att börja använda skruvkorkar av växtbaserad plast. De lanserades i Sverige 2014. I dag är mer än 60 procent av skruvkorkarna gjorda av förnybart material.

– Tendensen är tydlig och förändringen snabb.

Råvaran för skruvkorkarna är sockerrör. Men den skulle också kunna vara skogsrester. Av kvistar och stubbar kan man göra bioetanol som kan användas för plasttillverkning. Även filmen på insidan av en vätskeförpackning kan i dag göras av förnybar växtbaserad plast.

– Vi skulle kunna göra en mjölkkartong helt av svensk skog, säger Erik Lindroth.

EU-kommissionen har ett pågående arbete för att leda hela Europa i en riktning mot en cirkulär ekonomi. Flera direktiv kommer att skärpas. Bland annat höjs återvinningsmålen i förpackningsdirektivet. Erik Lindroth tycker dock att huvudspåret borde vara att skifta mot förnybara material.

– Återvinning är mycket viktigt, men det borde vara tyngre fokus på vilken råvara man använder från början. Den står för 60-70 procent av miljöpåverkan, säger han.

I och med att flera direktiv ändras behövs också många standarder revideras. Tetra Pak är med i det arbetet.

– Det är viktigt och vi har kompetens. Man måste ha en dialog med olika parter och vara överens exempelvis om kriterier för återvinningsbarhet. Det är viktigt att det finns ett gemensamt arbetssätt. Det måste också bli hanterbart för industrin och fungera i praktiken, säger Inger Hellborg som är miljöexpert på Tetra Pak.

Fördelen är också att få generella, långsiktiga spelregler som alla måste hålla sig till.

– Miljöstandarder ger en samsyn om vad man ska titta på. Det är många aspekter som ska in. När det handlar om förpackningar finns riktlinjer om råvaran, resursanvändning, material- och energiåtervinning, kompostering med mera, säger hon.

Tetra Pak har ända sedan 1970-talet stegvis minskat användningen av råvara. Papperet har blivit tunnare men med effektivare strukturer. Aluminiumskiktet som finns i vissa förpackningar är idag hälften så tjockt mot tidigare. Det papper som används är miljömärkt. Och när förpackningarna har använts finns många bruk i Europa där de kan återvinnas.

Däremot finns inte tillräckligt med anläggningar för att återvinna plast.

– Det är den stora utmaningen för en cirkulär ekonomi i Europa. Vi behöver öka kapaciteten att återvinna plast, säger Erik Lindroth.

 

 

 


Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak Nordics

SIS var medarrangör till seminariet pack@lunch den 17 april i år där Erik Lindroth deltog och berättade om behoven av ökad återvinning och målet att redan använda förpackningar ska ses som råvaror för nya produkter.

Standardiseringsarbeten för hållbara förpackningar

SIS/TK 165, Förpackningar och miljö, arbetar för att öka Sveriges inflytande över standarder som utarbetas inom området för återvinning och återanvändning av förpackningar.

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras så länge som möjligt och avfall elimineras. Det innebär att en produkt som har nått slutet av sin livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion och den skapar därmed ytterligare värde.

EU-kommissionen har antagit ett nytt lagstiftningspaket om den cirkulära ekonomin. Målet är en starkare och mer cirkulär ekonomi där resurser används på ett mer hållbart sätt. De åtgärder som föreslås ska bidra till att sluta kretsloppet i produkters livscykel genom att öka materialåtervinning och återanvändning för att optimera värdet och användningen av råvaror, produkter och avfall. Dessutom främjas energibesparingar och utsläppen av växthusgaser minskar. Förslagen omfattar produkternas hela livscykel: från produktion och konsumtion till avfallshantering och marknaden för returråvaror.

Källa: Naturvårdsverket och EU-kommissionen